Skladiščna logistika

Na skupno dveh lokacijah v Mariboru (SI) in Zagrebu (HR)  razpolagamo s 60.000 paletnimi mesti za skladiščenje nevarnega in splošnega, ne-nevarnega blaga.

Vsa skladišča so podprta s sodobnim skladiščnim informacijskim sistemom WMS (Warehouse Management System), ki omogoča povezljivost z informacijskimi sistemi poslovnih partnerjev ter transparentno sledljivost blaga.

Skladiščni prostori so urejeni glede na zahteve lokalnih in internacionalnih varnostnih predpisov ter standardov in nad-standardov ki jih zahteva vrsta blaga in drugi organi.

Med najuspešnejša logistična podjetja se uvrščamo, ker naše storitve opravimo kvalitetno,
jih nenehno izboljšujemo in vemo, da zmoremo biti še boljši.

SKLADIŠČNO-DISTRIBUCIJSKI CENTER

 • 60.000 m² skladiščne površine
 • skladiščne kapacitete 60.000 paletnih mest
 • visokoregalno skladišče višine 12 m
 • namenski prostor za komisioniranje blaga
 • dostopi tovornih vozil za prevzem blaga so urejeni z nakladalnimi rampami
 • Sodobno urejeno skladišče nevarnih snovi v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem SEVESO (blago je v skladu z zakonodajo ločeno po skupinah in sektorjih)
 • avtomatski požarni sistem
  (javljalci požara in detektorji plina)
 • Stabilni gasilni sistem Sprinkler
 • Specialni epoxy premazi tal glede na potrebe sektorja
 • Lovilni bazeni ter prestrezni elementi proti iztekanju nevarnih in drugih snovi v okolje ( lovilci, zbirni kanali za tekočine in avtomatske zapornice )
 • Prostori so temperaturno regulirani
 • stalna pripravljenost varnostne službe in gasilske službe
 • Sodobni informacijski in drugi tehnični podporni sistemi ki omogočajo transparentno spremljanje blaga ter sledljivost zaloge
 • Kakovostna intralogistična vozila in podporni stroji

SKADIŠČENJE NEVARNEGA BLAGA ADR

SKLADIŠČENJE NEVARNEGA BLAGA ADR in skladiščenje splošnega, nenevarnega blaga je v skladu z zakonodajo ločeno po skupinah in sektorjih.

Strokovno podporo skladiščenju, manipulaciji in transportu ADR blaga zagotavlja naša strokovna sodelavka za nevarne snovi.

ADR 2

vnetljivi plini, aerosol

ADR 3

vnetljive, gorljive tekoče kemikalije

ADR 5.1

oksidativne tekočine in trdne snovi

ADR 6.1

akutna strupenost, preobčutljivost dihal

ADR 6.1

nevarno za vodno okolje

ADR 8

jedke snovi

INTERAKTIVNI TLORISI SKLADIŠČ

PONOSEN NOSILEC SEVESO POTRDILA

Katastrofa v Sevesu je industrijska nesreča, ki se je zgodila 10. julija 1976 okoli 00:37 ure v kemičnem obratu približno 15 km (9,3milj) severno od Milana v Lombardiji v Italiji. Povzročila je najvišjo znano izpostavljenost 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksinu (TCDD) na tem območju[1], ki je privedla do številnih znanstvenih študij in standardiziranih industrijskih varnostnih predpisov. Predpisi EU o industriski varnosti so znani kot direktive Seveso II.